PAPILDOMAS MOKYMAS

Dėmesio, jau organizuojame papildomus vairuotojų mokymus vairuotojams su stažu praradus vairuotojo pažymėjimą, ar po grubaus pažeidimo nepatyrusiems vairuotojams. 

Kursų kaina - 100 eurų.

Papildomas vairuotojų mokymas – Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka organizuojamas ir vykdomas mokymas.

 

Kam reikalingas papildomas vairuotojų mokymas?

 

1) pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių KET reikalavimą (reikalavimus):

 • vykdyti vairuotojų pareigas pėstiesiems;
 • laikytis lenkimo taisyklių:
 • vairuojant nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis;
 • laikytis eismo reguliavimo signalų;
 • KET nustatyta tvarka naudoti įspėjamuosius signalus;
 • laikytis važiavimo per sankryžas tvarkos;
 • vairuotojams naudoti saugos diržus, motociklininko šalmus;
 • neviršyti nustatyto greičio daugiau kaip 10 km/h;
 • nevairuoti transporto priemonių neblaiviems, kai nustatomas lengvas neblaivumo laipsnis (daugiau kaip 0 promilių, bet ne daugiau kaip 0,4 promilės);
 • sukėlusių eismo įvykį, per kurį buvo sutrikdyta eismo dalyvių sveikata;

 

2) motorinių transporto priemonių vairuotojų, kuriems teisė vairuoti buvo atimta dėl KET pažeidimų.

 

Pradedantysis vairuotojas – asmuo, įgijęs teisę vairuoti A, A1, A2, B, B1 kategorijos motorinę
transporto priemonę ir turintis vairavimo stažą iki dvejų metų.

 

Kokios pasekmės laukia pradedančiųjų vairuotojų, pažeidusių KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojų, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, jei jie nebaigs papildomo vairuotojų mokymo?

 • Pradedantysis vairuotojas, pažeidęs KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir per vienus metus nuo pažeidimo (-ų) padarymo dienos nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, praras teisę vairuoti transporto priemones ir jo turimas 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas nebus keičiamas į 10 metų galiojantį vairuotojo pažymėjimą. Tokiu atveju pradedančiajam vairuotojui teisė vairuoti transporto priemones bus grąžinama tik perlaikius vairavimo egzaminą, tačiau vėl bus išduodamas tik 2 metus galiojantis vairuotojo pažymėjimas.
 • Vairuotojas, kuriam teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, nebaigęs papildomo vairuotojų mokymo, negalės susigrąžinti teisės vairuoti transporto priemones.

 

Pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET reikalavimą (-us), dėl kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojai, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, norėdami užbaigti papildomą vairuotojų mokymą, mokymo įstaigoje privalės:

 • ne trumpiau kaip 45 min. individualiai su mokymo įstaigos psichologu analizuoti padarytą (-us) KET pažeidimą (-us), už kurį (-iuos) buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • baigti ne trumpesnį kaip 45 min. trukmės mokymo įstaigos vairuotojų mokytojo vedamą teorijos kursą;
 • baigti ne trumpesnį kaip 90 min. trukmės mokymo įstaigos psichologo vedamą psichologijos kursą;
 • ne trumpiau kaip 45 min. su mokymo įstaigos vairavimo instruktoriumi mokytis saugiai, ekonomiškai ir ekologiškai vairuoti B kategorijos transporto priemonę;
 • išlaikyti žinių patikrinimo testą.

Papildomas vairuotojų mokymas laikomas užbaigtu, kai pradedantieji vairuotojai, pažeidę KET reikalavimą (-us), dėl  kurio (-ių) privaloma baigti papildomą vairuotojų mokymą, ir vairuotojai, kuriems teisė vairuoti atimta dėl KET pažeidimų, išlaiko žinių patikrinimo testą.

 

Reikalingi dokumentai:

 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 • įsigaliojusį teismo sprendimą arba policijos nutarimas, kuriuo remiantis buvo taikyta administracinė atsakomybė;
 • pradedantysis vairuotojas turi pateikti vairuotojo pažymėjimą (išskyrus atvejį, kai padarė KET pažeidimą, už kurį jam buvo atimta teisė vairuoti).
 • vairuotojo medicinė pažyma

 

Atvykdamas į mokymo kursus, vairuotojas privalo turėti užpildytą pažeidimo (-ų) aprašą. Aprašas pateikiamas atvykus į mokymo kursus, tekstas rašomas ranka. Pažeidimo (-ų) aprašą turi sudaryti bent šios dalys:

1. Įvadas. Aprašoma KET pažeidimo, už kurį buvo atimta teisė vairuoti, aplinkybės (vieta (eismo įvykio vieta)), situacija (gali būti schema), pažeidimo esmė.
2. Pažeidimo vertinimas. Vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, pateikia KET pažeidimo (-ų) komentarą (-us), pažeidimo (-ų) vertinimą (-us).
3. Išvados ir siūlymai. Nurodomos konkrečios siūlomos priemonės (išvardyti), kurios padėtų vairuotojams išvengti panašių pažeidimų, kita, vairuotojo, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nuožiūra, su pažeidimu(-ais) susijusi svarbi informacija.
4. Informacijos šaltiniai. Nurodomi informacijos šaltiniai, kuriais buvo remtasi rengiant pažeidimo aprašą.
5. Priedai. Pridedamos schemos, grafikai ir kita informacija, susijusi su KET pažeidimo (-ų), už kuri (-iuos) buvo atimta teisė (vieta (eismo įvykio vieta), aplinkybėmis.

 

Pažeidimo (-ų) aprašas rašomas ranka A4 formato (210 x 297 mm) lape valstybine kalba. Jeigu pradedantysis vairuotojas ar vairuotojas, kuriam buvo atimta teisė vairuoti, nekalba valstybine kalba, pažeidimo (-ų) aprašas gali būti parašytas ir kita kalba, tačiau kartu su juo turi būti pateiktas vertimas į valstybinę kalbą. Puslapiai numeruojami ir susegami, titulinio lapo viršuje rašomas mokymo įstaigos, kuriai pateikiamas pažeidimo (-ų) aprašas, pavadinimas, nurodomas vairuotojo vardas, pavardė, parašas ir data. Pažeidimo (-ų) aprašą (aprašą su vertimu) vairuotojas pateikia mokymo įstaigos asmeniui, atsakingam už mokymą, prieš bendro mokymo kurso pradžią.

Mokymo įstaiga informaciją apie pradedančiojo vairuotojo užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą ne vėliau kaip kitą darbo dieną suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą. Pradedančiajam vairuotojui, kuris už padarytą (-us) KET pažeidimą (-us) neteko teisės vairuoti, išduodama pažymą ir ne vėliau kaip kitą darbo dieną informaciją apie užbaigtą papildomą vairuotojų mokymą suveda į valstybės įmonės „Regitra“ informacinę sistemą.

Vairuotojui, kuriam atimta teisė vairuoti, užbaigus papildomą vairuotojų mokymą išduodama nustatytos formos Papildomo vairuotojų mokymo baigimo pažymą.